Prepper: Připraveni na všechno, co život přinese

Prepper

Úvod do prepperingu

Prepperem se označuje osoba, která se připravuje na krizové situace. To znamená, že si plánuje, jak bude postupovat v případě výpadku elektřiny, nedostatku vody nebo potravin a podobných situacích. Preppering je tedy slovo odvozené od anglického "preparing", což znamená připravovat se.

Prepperi mají různé důvody, proč se do prepperingu pustili. Někdo chce být připraven na globální katastrofu, po níž by byla civilizace zmítána chaos a anarchie. Jiný se chce jednoduše ochránit proti lokálním výpadkům dodávek energií či potravin. Bez ohledu na důvod jsou prepperi lidé, kteří si uvědomují rizika spojená s dnešním životem a chtějí být na to připraveni.

V prepperingu jde o to mít zásoby potravin a vody dostatečné pro minimálně několik dnů. Mnozí prepperi také mají zásoby léků a hygienických potřeb. Kromě toho má mnoho z nich i různé vybavení na přežití - např. stan, spacák, vařiče atd.

Preppering mohou lidé chápat různě, od zajištění nejnutnějších potřeb po dlouhodobé přežití v divočině. Nicméně společným jmenovatelem je ochrana proti krizovým situacím a snaha minimalizovat dopad těchto situací na životy a majetky jednotlivců.

Historie prepperingu a jeho vývoj

Preppering, neboli příprava na krizové situace, sahá až do dávné minulosti. Lidé se v průběhu historie vždy snažili připravovat na různé katastrofy a krizové situace, jako jsou války, přírodní katastrofy či pandemie. Například během druhé světové války se lidé ukrývali v krytech a zásobovali se potravinami a dalšími zásobami na několik měsíců dopředu.

V moderní době začal prepping nabývat na popularitě po teroristických útocích 11. září 2001 a následného hrozícího nebezpečí jaderných útoků. Prepperi si začali stavět bunkry, shromažďovat zdroje pitné vody a potravin, lékařské zásoby a další vybavení pro přežití v nehostinném prostředí.

Dnes je preppering populárním fenoménem po celém světě a mnoho lidí ho praktikuje jako preventivní opatření ke zvládnutí krize. Od technologických inovací po změnu klimatu, existuje mnoho faktorů, které mohou vést k neočekávaným krizovým situacím. Protože nikdy nevíme, kdy nás bude připravenost chránit, stává se prepperství pro mnoho lidí zábavnou i užitečnou aktivitou.

Důvody pro prepperování

Prepperování se stává stále populárnějším způsobem přípravy na krizové situace. Existuje mnoho důvodů, proč se lidé rozhodují preppery a investují čas, energii a peníze do tohoto konceptu. Prvním důvodem je zajištění bezpečnosti svých blízkých. Prepperování umožňuje lidem připravit se na různé typy krizových situací, jako jsou přírodní katastrofy, nebezpečné zločiny nebo teroristické útoky a zajistit tak jejich bezpečnost.

Dalším důvodem je ochrana majetku. Prepperování umožňuje lidem uložit potraviny, vodu a další potřeby pro krizové období a tím minimalizovat finanční ztráty v případě nouze. Mnoho prepperů také investuje do alternativních zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo generátory, aby minimalizovali náklady na využívání elektřiny během krize.

Posledním důvodem je pocit nezávislosti a soběstačnosti. Prepperování umožňuje lidem ovládat svou budoucnost a být připraveni pro jakékoli situace bez nutnosti spoléhat se na zdroje mimo jejich kontrolu. To jim dává pocit klidu a bezpečí v nejisté době.

Celkově jsou tedy důvody pro prepperování mnoho a každý z nich může být důležitý pro člověka, který se rozhodne být připraven na krizové situace.

Základní principy prepperingu

Prepper je termín označující člověka, který se aktivně připravuje na přežití a zvládnutí krizových situací. Základní principy prepperingu zahrnují systematické plánování a nabytí nezbytných dovedností, včetně orientace v terénu, sběru a čištění vody, výroby ohně a potravinářských zásob.

Kromě toho jsou důležité také komunikační schopnosti a schopnost pracovat pod tlakem. Prepper také musí být dobře vybaven nezbytným vybavením, jako jsou přístřešky, lékárnička, radiostanice apod. V neposlední řadě je důležité trvale pracovat na rozvoji svých dovedností a připravit se na různé scénáře krizových situací.

Prepperovi mohou být kritici někdy vnímáni jako paranoidní jedinci, ale jejich záměry jsou vrcholně pragmatické. Ti odborníci zdůrazňují fakt, že malé katastrofy se obvykle stávají velkými pouze kvůli neschopnosti lidstva se s nimi poprat. Prepping tedy podporuje proaktivitu a osobní odpovědnost za životní situace.

Vytvoření krizového plánu

Vytvoření krizového plánu je klíčovým krokem při přípravě na krizové situace, ať už se jedná o přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo další mimořádné události. Plán by měl obsahovat detailní strategii pro řešení různých scénářů a měl by být v souladu s individuálními potřebami a možnostmi člověka či rodiny. V plánu by měly být zahrnuty informace o zásobách potravin, pitné vody, léků, komunikaci s blízkými i autoritami a dalších důležitých faktorech. Pro preppery je vytvoření krizového plánu nezbytnou součástí přípravy na nečekané situace a pomůže jim minimalizovat stres a usnadnit rozhodování v náročných podmínkách.

Zásoby potravin a vody

Jedním z nejdůležitějších aspektů přípravy na krizové situace je zajištění dostatečných zásob potravin a vody. Tito lidé, nazývaní "prepperi", se snaží být samostatní a připraveni na jakoukoli možnost, a proto si tvoří skladovací zásoby pro případ nouze. Kromě klasických potravin jako rýže, mouka a konzervované maso si často pořizují také potraviny s dlouhou trvanlivostí, jako jsou sušenky nebo energetické tyčinky. Dále pak například i filtry na čištění vody a jiné nástroje umožňující sběr dešťové vody. Zásoby jsou pravidelně kontrolovány a doplňovány, aby byli prepperi v případě nutnosti schopni vydržet delší dobu bez přístupu k běžnému zdroji potravin a pitné vody.

Bezpečnostní opatření a ochrana majetku

Příprava na krizové situace zahrnuje nejen zásobování potravinami a vodou, ale také bezpečnostní opatření a ochranu majetku. V případě nouze je důležité mít plán, jak chránit svůj domov a majetek před případnými nebezpečími. Patří sem například instalace kvalitních zámků, alarmů, kamer a protipožárních zařízení. Účinnou ochranou majetku mohou být i různé druhy oplocení či plotů, které odrazují nepovolané osoby od vstupu na pozemek. Kromě těchto technických prostředků existují také preventivní opatření jako např. taktika "low profile", tj. nevzbuzování pozornosti svým majetkem či vybavením a šetrné zacházení s informacemi o svých připravenostech.

Zvládnutí první pomoci a zdravotní péče

Jedním ze základních nástrojů prepperů (lidí, kteří se připravují na různé krizové situace) je zvládnutí první pomoci a zdravotní péče. V extrémních situacích často záleží na každé vteřině, a tak umět poskytnout základní péči může zachránit životy. Prepperi se učí ošetřovat rány, léčit drobná poranění a práci s jednoduchými léky. Kromě toho si dávají pozor na preventivní opatření, jako je skladování léků a dezinfekce prostoru, aby minimalizovali riziko infekce. Zvládnutí první pomoci je tedy pro preppery nezbytnou součástí jejich připravenosti na přežití v krizových situacích.

Komunikace a organizace v krizových situacích

Komunikace a organizace jsou klíčovými prvky pro úspěšné přežití krizových situací. V případech, kdy je člověk připraven na krizi a má dobře zorganizované zdroje, je efektivní komunikace mezi jednotlivci nezbytná pro úspěšné řešení situace. Preppers jsou lidé, kteří se specializují na přípravu na krize a porozumění významu správné komunikace v těchto situacích. Na základě jejich znalostí a zkušeností mohou být schopni koordinovat pomoc, zajistit bezpečnost a minimalizovat škody. Bez dostatečné organizace a plánování může být tato komunikace narušena a vést ke katastrofálním následkům. Proto je důležité rozvíjet tyto dovednosti nejen mezi preppers, ale i mezi širokou veřejností jako prevenci proti nepředvídaným situacím.

Psychologická příprava a řešení stresu

Psychologická příprava a řešení stresu jsou klíčové prvky pro úspěšnou prepperskou přípravu na krizové situace. Často se zaměřujeme pouze na fyzickou stránku a zapomínáme, že mentální výdrž a schopnost zvládat stresové situace jsou stejně důležité. Důraz by měl být kladen na rozvoj emocionální stability, trénink uklidňovacích technik a zvládání negativních emocí jako je strach nebo frustrace. Tito faktory mohou pomoci minimalizovat dopad krizové situace na naši psychiku a snížit riziko šoků, které by nám mohly znemožnit činnost v kritických momentech. Prepper musí být nejen fyzicky připravený, ale také mentálně silný, aby dokázal ustát i ty nejtěžší situace.

Příklady úspěšných prepperů a jejich strategie

Příprava na krizové situace se stává pro mnoho lidí v posledních letech stále důležitějším tématem. Existuje řada světových prepperů, kteří se snaží být co nejlépe připraveni na různé krizové scénáře. Mezi nejúspěšnější patří například americký nadšenec prepperství a autor populární knihy "The Prepper's Blueprint", Tess Pennington. Jejím cílem je vytvořit ideální plán na přežití, který by dokázal zvládnout i nejhorší katastrofy.

Dalším příkladem úspěšného preppera je kanadský televizní moderátor Bruce Beach, který si vybudoval obrovské podzemní kryty s kapacitou pro více než 500 lidí a zásobami potravin a vody pro několik let. Jeho strategie spočívá v tom, že se snažil být co nejdál od velkých měst a umístil svůj kryt tam, kde je minimální riziko zkázy.

Oba prepperi shodně zdůrazňují nutnost plánování a připravenosti na různé scénáře. Podle nich je důležité mít dostatečné zásoby potravin, pitné vody a dalších potřebných zdrojů pro přežití. Kromě toho je nutné mít vytipované bezpečné místo a umět se rychle adaptovat na nové situace.

Diskuze o prepperingu a jeho kontroverzích

Preppering je termín, který se v poslední době stal velmi populární. Jedná se o přípravu na krizové situace, jako jsou přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo ekonomické krize. Prepperi investují čas a peníze do zásobování potravinami, vody a dalších zdrojů potřebných pro přežití v nebezpečných situacích.

Diskuze o prepperingu a jeho kontroverzích se objevuje v různých kruzích. Někteří lidé považují preppery za paranoiky, kteří tvoří konspirační teorie a straší ostatní lidi nepodloženými informacemi. Jiní naopak vidí prepping jako rozumnou připravenost na nečekané události.

Kontroverze také vyvstávají kolem toho, jak daleko by měla být prepperská připravenost rozvinutá. Například nákup spousty zbraní a munice se může zdát extrémním opatřením pro novicovského preppera.

V každém případě je důležité si uvědomit, že cesta k připravenosti na krizové situace je individuálním rozhodnutím každého jednotlivce a závisí na jeho potřebách a filosofii. Diskuzi o prepperingu je tedy třeba vnímat s respektem k různým názorům a přístupům.

Závěr a doporučení pro začínající preppery

Závěrem můžeme říci, že se připravovat na krizové situace, tzv. prepping, není pouze bláznivá úchylka jednotlivců s para-fénem na hlavě. Ve světle nedávných událostí jako byla pandemie COVID-19 nebo vlna povodní, se ukázalo být připraveným velkou výhodou. Pokud tedy máte zájem se do této problematiky ponořit, doporučujeme začít u základů - zásoby potravin a pitné vody, lékárničky či dostatek topiva pro ohřev prostoru.

Důležité je také mít k dispozici dostatek informací a znalostí o tom, jak správně reagovat v případě různých krizových scénářů. Doporučujeme tedy studovat literaturu a navštěvovat specializované semináře.

V neposlední řadě, prepping není o samotném soběstačném přežívání za každou cenu. Je důležité myslet i na komunitu okolo sebe a být připraven pomoci ostatním v nouzi. Pamatujme si tedy, že tu nejsme jen pro sebe, ale i pro ty kolem nás.

Publikováno: 11. 10. 2023

Kategorie: Lifestyle

Autor: Lucie Havlíčková

Tagy: prepper | příprava na krizové situace